Season 4

RINI SALAM

ABHISHEK SREEDHARAN

BIBIN ANTONY

AMEER SUHAIL

Season 3

VINOD LEELA

DARSHAN K

TONY JAMES

Season 2

NIDHIN R NATH

Season 1

VINESH VISWANATH